• Safe and fast shipment with Track and Trace.
  • Pay securely via Ideal, Credit card or PayPal.

Veel gestelde vragen (nl).

 

Producten algemeen

 Hoe kan ik de echtheid van mijn product controleren?

Bij sommige producten gaat het om veel geld en daarom is het goed om waakzaam te blijven. Daarnaast is het belangrijk dat men alleen producten koopt in hun originele ongeopende verpakking. Voor meer informatie zie: https://www.pokemonkaart.nl/hoe-herken-je-een-nep-pokemonkaart/.

 Kan ik producten bestellen die (nog) niet beschikbaar zijn?

Er zijn momenteel regelmatig beschikbaarheidsproblemen bij Pokémon, toch kiezen we ervoor om alleen producten aan te bieden die op voorraad zijn. 

 Hoe kan ik zien in welke taal de producten zijn?

Bij al onze producten wordt aangegeven in welke taal het product is uitgegeven (mocht u een product vinden waar dit ontbreekt, geef ons dan a.u.b. een seintje). 

 

Bestellingen algemeen

 Hoe kan ik een bestelling annuleren?

U kunt ons per mail of contactformulier verzoeken om een bestelling te annuleren voordat deze verzonden wordt. Gelet op de korte levertermijn, worden bestellingen haast meteen verwerkt. Daardoor is het product vaak al verzonden voor het annuleringsverzoek binnenkomt of door ons opgevolgd kan worden. Uiteraard kunt u het product dan terugsturen binnen de retourtermijn en de gestelde voorwaarden.

 Wat als ik een bestelling plaats met daarin producten die niet op voorraad zijn?

Het is ons streven om te leveren uit voorraad, maar het kan toch voorkomen dat een product uitverkocht is. In zo'n geval zullen wij contact met u opnemen en vragen of u wilt wachten tot de nieuwe voorraad aanvulling beschikbaar is, of dat u het product (bestellingregel) wilt annuleren. In het laatste geval, zullen wij het product direct crediteren (terugbetalen).

 Er ontbreekt een spelonderdeel in de doos of er is een fabricagefout, wat nu?

Wij verzoeken u om dan contact op te nemen met onze support afdeling (e-mail adres staat in de footer onderaan iedere pagina van de webshop).

Welke berichten krijg ik tijdens de levering van mijn bestelling?

Als u een geldig e-mailadres hebt opgegeven, krijgt u als eerste een bevestiging van de bestelling en later als het product verzonden is een verzendbevestiging met indien van toepassing ook de Track and Trace informatie, Om uw pakketje te kunnen volgen tot aan het aflevermoment.

 

Product verzending

 Hoe lang duurt het voordat ik mijn pakket ontvang?

Dat is afhankelijk van de levertijd, maar omdat Hydra Fun vrijwel altijd vanuit voorraad levert, zal dit voor de Benelux tussen de 3 en 7 dagen zijn. Voor leveringen naar andere landen kan de levertijd wel langer zijn. 

 Wat moet ik doen als ik mijn product niet heb ontvangen?

Wij verzoeken u om dan contact op te nemen met onze support afdeling (e-mail adres staat in de footer onderaan iedere uitgave van de webshop).

 Kan ik mijn pakket laten leveren bij een Pick-up Punt?

Het is zeker mogelijk om een pakket rechtstreeks naar een postpunt van PostNL te verzenden. Hier blijft het pakket vervolgens 7 dagen beschikbaar voor afhaling. U moet dit dan duidelijk aangeven bij het afleveradres tijdens de check-out. Bij de afhaling is een identiteitskaart vereist.

 In welke landen leveren jullie?

Op dit moment leveren wij naast Nederland, België, Duitsland en Italië ook aan alle andere Europese landen (binnen de Eurozone).

 Hoe worden bestellingen verzonden

Na verzending, wordt uw pakketje betrouwbaar (met handtekening voor ontvangst en tracking code) geleverd door PostNL. Mocht u bij de eerste bezorgpoging niet aanwezig zijn, dan krijgt u van de bezorgdienst een briefje in de bus met informatie of de bestelling bij de buren ligt, of waar u het pakketje eventueel zelf kunt afhalen. Vaak wordt het pakket naar een postpunt in de buurt gebracht als u niet thuis was op het moment van de bezorging, waar het zeven dagen beschikbaar blijft voor afhaal.

Kleine bestellingen worden bij ons zoveel mogelijk als brievenbuspost verzonden, in een klein doosje of een bubbel enveloppe.

 Wat zijn de verzendkosten (België, Nederland, Duitsland)?

Deze verschillen en zijn standaard gebaseerd op de Post.nl tarieven van pakketjes "Standaard met Track & Trace". De uiteindelijke tarieven worden doorgegeven tijdens de check-out. 

 

Retourneren

 Wat kan ik doen, wanneer ik een verkeerd of beschadigd product heb ontvangen?

U mag een product dat u bij ons besteld hebt altijd terugsturen.

Als u het verkeerde product hebben ontvangen, kunt u het product kosteloos terugsturen en dan sturen wij indien voorradig het juiste product alsnog naar u toe. Zolang het product niet beschadigd is, compleet is en de originele verpakking nog intact is, ontvangt uw het volledige orderbedrag terug. Voor meer informatie zie "Terugsturen Producten" in de footer (onderaan iedere pagina van de website).

 Kan ik geopende producten terugsturen als ze 'Factory Sealed' waren?

Ja, u kunt altijd producten terugsturen, die u op onze website hebt gekocht. Echter, voor beschadigde of incomplete producten zullen wij de waardevermindering bepalen en aftrekken van het orderbedrag wat wij aan u crediteren.

 

Klachten

kan ik een klacht indienen?

ja dat kan, voor meer informatie klik op de klachten button in de footer (onderaan iedere pagina van de website).

 

Privacy Beleid

Gaat Hydra Fun op een goed wijze om met mijn persoonsgegevens?

Hydra Fun heeft een Privacy Beleid opgesteld waarin wordt aangegeven wat u van ons kunt verwachten. Voor meer informatie klik op de Privacy Beleid button in de footer (onderaan iedere pagina van de website).

 

Frequently Asked Questions (en)

 

Products in general

How can I check the authenticity of my product?

Some products involve a lot of money, so it is good to remain vigilant. In addition, it is important that you only buy products in their original unopened packaging. For more information see: https://www.pokemonkaart.nl/hoe-herken-je-een-nep-pokemonkaart/.

Can I order products that are not (yet) available?

There are currently frequent availability issues with Pokémon, however we choose to only offer products that are in stock.

How can I see in which language the products are?

All our products indicate the language in which the product was issued (if you find a product where it is missing, please let us know).

 

About handling Orders

How can I cancel an order?

You can request us by email or contact form to cancel an order before it is shipped. Due to the short delivery time, orders are processed almost immediately. As a result, the product is often already shipped before the cancellation request is received or can be followed up by us. Of course you can return the product within the return period and the conditions set.

What if I place an order containing products that are not in stock?

It is our aim to deliver from stock, but it can still happen that a product is sold out. In such a case we will contact you and ask whether you want to wait until the new stock replenishment is available or whether you want to cancel the product (order line). In the latter case, we will immediately credit (refund) the product.

A game part is missing from the box or there is a manufacturing defect, what now?

We request that you contact our support department (e-mail address is in the footer at the bottom of every page of the webshop).

What messages will I receive during the delivery of my order?

If you have entered a valid e-mail address, you will first receive a confirmation of the order and later when the product has been shipped a shipping confirmation with, if applicable, also the Track and Trace information, to be able to follow your package until the moment of delivery.

 

Product shipping

How long does it take before I receive my package?

That depends on the delivery time, but because Hydra Fun almost always delivers from stock, this will be between 3 and 7 days for the Benelux. The delivery time may be longer for deliveries to other countries.

What should I do if I have not received my product?

We request you to contact our support department (e-mail address is in the footer at the bottom of every edition of the webshop).

Can I have my package delivered at a Pick-up Point?

It is certainly possible to send a package directly to a PostNL postal point. Here the package remains available for collection for 7 days. You must clearly indicate this at the delivery address during check-out. An identity card is required upon collection.

In which countries do you deliver?

In addition to the Netherlands, Belgium, Germany and Italy, we currently also deliver to all other European countries (within the Eurozone).

How are orders shipped

After shipment, your package will be delivered reliably (with signature for receipt and tracking code) by PostNL. If you are not present at the first delivery attempt, you will receive a note from the delivery service in the mailbox with information whether the order is with the neighbors, or where you can collect the package yourself. Often the package will be taken to a nearby postal point if you were not at home at the time of delivery, where it will remain available for collection for seven days.

Small orders are sent by letterbox mail as much as possible, in a small box or bubble envelope.

What are the shipping costs (Belgium, Netherlands, Germany)?

These differ and are based on the Post.nl rates for packages "Standard with Track & Trace". The final rates will be communicated during check-out.

 

Returns

What can I do if I have received a wrong or damaged product?

You may always return a product that you have ordered from us.

If you have received the wrong product, you can return the product free of charge and we will send the correct product to you if we are in stock. As long as the product is not damaged, is complete and the original packaging is still intact, you will receive the full order amount back. For more information see "Return Products" in the footer (at the bottom of every page of the website).

Can I return opened products if they were 'Factory Sealed'?

Yes, you can always return products purchased on our website. However, for damaged or incomplete products, we will determine the depreciation and deduct it from the order amount that we credit to you.

 

Complaints

can I file a complaint?

Yes you can, for more information click on the complaints button in the footer (at the bottom of every page of the website).

 

Privacy Policy

Does Hydra Fun handle my personal data in a good way?

Hydra Fun has drawn up a Privacy Policy that states what you can expect from us. For more information click on the Privacy Policy button in the footer (at the bottom of every page of the website).