Producten terug sturen (Returns)

Terugsturen (nl)

 

Een product retour sturen


U heeft het recht (herroepingsrecht) uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd.

Voor producten die u retour wilt sturen ,kunt u het retourlabel zelf aanmaken. Het retouradres kunt u opvragen door een mail te sturen naar support, (support e-mail adres: hydrafunshop@gmail.com ) onder vermelding van de het ordernummer en het product dat u wilt retourneren.

 

Uw krijgt van ons het volledige bedrag terug inclusief de verzenkosten (mits de producten in goede staat worden ontvangen), echter de kosten voor het retour zenden zijn voor uw eigen rekening (behalve als duidelijk is dat Hydra Fun een fout heeft gemaakt) en de zending gebeurt op eigen risico. Indien u de bestelling wilt retourneren, stuur dan de pakbon samen met de producten terug naar het afleveradres dat op de orderbevestiging en op de verzendbevestiging staat. Heeft u dit niet zo snel bij de hand dan kunt u natuurlijk ook een mail sturen naar support en dan geven wij u het adres door.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht!

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hydra Fun geretourneerd worden. 

Retour gestuurde producten moeten bij voorkeur compleet zijn en in de oorspronkelijke verpakking te zitten. Producten die beschadigd zijn of waarvan de verpakking geopend is of incompleet zijn, kunnen ook retour worden gestuurd. Hydra Fun zal voor producten met schade de waardevermindering bepalen en deze kosten in mindering brengen op de te crediteren bedragen.


Om gebruik te maken van dit recht kunt de producten retourneren naar het afleveradres dat staat op de bestel bevestiging of het verzend bericht. U kunt ook  contact met ons opnemen om de retour te melden en het retouradres te ontvangen via ons support

e-mailadres: hydrafunshop@gmail.com. Wij zullen vervolgens na ontvangst van de teruggezonden goederen, het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Indien de verzegeling verbroken is (het seal verbroken, doos open gescheurd of booster pakjes uitgepakt) dan is uw bestelling vanuit ons oogpunt beschadigd. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Return a product (en)

You have the right (right of withdrawal) to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason.
After cancellation you have another 14 days to return your product. You will then be credited the full order amount.

For products that you want to return, you can create the return label yourself. You can request the return address by sending an email to support, (support email address: hydrafunshop@gmail.com ) stating the order number and the product you want to return.

 

You will receive a full refund from us including the shipping costs (provided the products are received in good condition), however the costs for returning are for your own account (unless it is clear that Hydra Fun has made a mistake) and the shipment is done at your own risk. If you wish to return the order, please return the packing slip together with the products to the delivery address stated on the order confirmation and the shipping confirmation. If you do not have this at hand, you can of course also send an email to support and we will pass on the address.

Exceptions to the right of withdrawal!
If you make use of your right of withdrawal, the product will be returned to Hydra Fun with all accessories supplied and – if reasonably possible – in its original condition and packaging.

Returned products should preferably be complete and in the original packaging. Products that are damaged or whose packaging is opened or incomplete can also be returned. Hydra Fun will determine the value reduction for products with damage and deduct these costs from the amounts to be credited.


To exercise this right, you can return the products to the delivery address stated on the order confirmation or shipping message. You can also contact us to report the return and get the return address through our support

email address: hydrafunshop@gmail.com. After receipt of the returned goods, we will refund the order amount due within 14 days after registration of your return.

Obligations of the consumer during the cooling-off period
During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the product. If the seal is broken (the seal is broken, box torn open or booster packages unpacked), your order is damaged from our point of view. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.